Címer
A Demjéni Polgárőr Egyesület a hatékonyság érdekében együttműködik...

  MOTTÓ: Együtt könnyebb

 A polgárőr egyesületek , annak érdekében, hogy a települések lakosai biztonságérzetét fokozzák, végzik önkéntesen vállalt, térítés nélküli tevékenységüket.
Tudni kell azonban, hogy a polgárőrök tevékenységük ellátása során hatósági jogkörrel nem rendelkeznek,
kényszerítő eszközt nem alkalmazhatnak.
 A polgárőr tevékenysége során viselt formaruha a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy
más hatóság tagjainak egyenruhájához való hasonlósága miatt megtévesztésre nem lehet alkalmas.
 A polgárőrök hatósági jellegre utaló, megtévesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rangjelzést
nem használhat, illetve gépjárművön csak a " POLGÁRŐRSÉG " feliratot helyezhető el.

A polgárőrök tevékenysége során - a gázspray kivéptelével - nem tarthat magánál közbiztonságra különösen veszélyes
eszközt, továbbá nem viselhet lőfegyvert.
A polgárőr tevékenysége során jól láthatósági mellényt köteles viselni, amely jól látható Polgárőrség felirattal van ellátva.

Gázsprayt kizárólag nagykorú polgárőr tarthat magánál, és használhat.
A polgárőr kizárólag jogos védelmi helyzetben használhat gázspray-t.
A gázspray használata esetén kerülni kell a sérülés okozását.
A polgárőrök a gázspray használata során megsérült személy részére
- amint ez lehetséges - köteles segítséget nyújtani, szükség esetén pedig gondoskodni arról, hogy a sérültet orvos elláthassa.
A polgárőrök által használható gázspray típusa megegyezik a rendőrségnél rendszeresített típussal.
A polgárőr tevékenysége során jogosult :
a szabálysértés,
és bűncselekmény
elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni,
illetve a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt visszatartani.
Köteles azonban az elfogott személyt haladéktalanul , a büntetőeljárásról szóló törvény szerint eljárni
jogosult nyomozó hatóságnak átadni, ha erre nincs módja, e szervet nyomban értesíteni.

 A polgárőr a közúti közlekedési baleset helyszínén a közlekedés zavartalanságának biztosítása
érdekében jogosult jelzőőri feladatok ellátására.
A rendőri intézkedést igénylő baleset helyszínén a polgárőr a rendőrség megérkezéséig önállóan,
azt követően a rendőrség felkérésére és utasításainak megfelelően folytathatja a jelzőőri tevékenységét.
A jelzőőr a tevékenységét legalább 50 méterrel a közúti közlekedési baleset helyszíne előtt látja el.
A polgárőr a rendőri intézkedést igénylő baleset helyszínére érkezését követően haladéktalanul értesíti a
rendőrséget.
Az értesítés kiterjed :
- a baleset jellegére,
- a sérültek számára,
- valamint arra, hogy a polgárőr megítélése szerint milyen veszélyhelyzet állt elő.

 A polgárőr - a polgárőrség és az óvoda, valamint az általános iskola fenntartójával kötött
"Együttműködési Megállapodás" alapján - jogosult a gyermekek úttesten történő biztonságos átkelésének
elősegítése érdekében az óvodák és általános iskolák közvetlen közelében jelzőőri feladatokat ellátni.
 Közúti közlekedési baleset helyszínén és a gyermekek úttesten történő biztonságos átkelésének
elősegítése érdekében:
a jelzőőr nappal jelzőtárcsával,
éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén piros fényt adó lámpával
irányítja a forgalmat.
Munkáját egyértelműen látható, illetőleg hallható jelzésekkel köteles összehangolni.
A jelzőőrnek és jelzéseinek a megállási látótávolságból folyamatosan láthatóknak kell lenniük.

A polgárőrség a rendőrséggel való együttműködés keretében részt vehet a körözött gépjárművek azonosításában.
Az azonosított körözött gépjárművekre vonatkozó információkról a polgárőrség a rendőrséget,
az azonosítást követően haladéktalanul tájékoztatja.

A polgárőrség tagjai a részükre biztosított eszközöket a rendeltetésüknek és céljuknak megfelelően
a feladataik ellátásához használják.
 Ezen jogszabályi háttér ismeretében a polgárőri feladatok hatékony ellátása érdekében együttműködési
megállapodásban rögzítették a partnerekkel a feladatellátás módját, a felek kötelezettségeit.együttműködési együttműködési együttműködési együttműködési
Design: Halmi István D.P.E.

/a kép nagyításához klikk a k�pre/

Klikk a nyitólaphoz >>>

D.P.E. 2008.